Z życia wzięte

DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

dofinansowania z Funduszy Europejskich

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez Was pod ostatnim wpisem PIERWSZE KROKI W BIZNESIE. Mamy nadzieję, że odpowiedzi te pomogą Wam w staraniach o otrzymanie dofinansowania z Funduszy Europejskich. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, piszcie pod wpisem w komentarzach.

Pytanie 1.  Czy trzeba mieć status bezrobotnego, aby ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

Niekoniecznie. To, czy możemy starać się o dotację na założenie działalności gospodarczej zależy od wielu czynników. I tak, osoby młode tj. do 29 roku życia o dotację starać się mogą tylko pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego i zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.  Natomiast osoby po 29 roku życia mogą się starać o środki będąc jedynie  bierne zawodowo (niezarejestrowane w PUP, na urlopie wychowawczym, emeryturze itp.) .

Wsparcie mogą uzyskać również Ci, którzy nadal pracują, ale są zagrożeni utratą zatrudnienia bądź znajdują się okresie wypowiedzenia (z winy pracodawcy), a także mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy na terenie swojej gminy chcą zarejestrować działalność gospodarczą.

Osoby pracujące mogą także uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę na założenie swojej firmy.

Pytanie 2. W jakim Urzędzie powinnam składać wiosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

Wnioski składamy do instytucji, które realizują projekty dla mieszkańców województwa łódzkiego. Są to:

– dla osób młodych (do 29 roku życia), bezrobotnych, które nie uczą się w trybie stacjonarnym – Powiatowe Urzędy Pracy – adekwatnie do miejsca zamieszkania

– dla osób niepracujących powyżej 29 roku życia – przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia, gminy, które zostaną wybrane na przełomie sierpnia i września br. Lista tych projektodawców zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

– Lokalne Grupy Działania, do których osoby zamieszkujące na wsi oraz chcące na terenie wiejskim założyć działalność gospodarczą. Wnioski powinno składać się do funkcjonującej na obszarze danej gminy LGD. Można łatwo wyszukać, jaka Lokalna Grupa wspiera przedsiębiorczość na terenie naszej miejscowości, poprzez wyszukiwarkę: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

– podmioty, które organizują projekty pozwalające na utrzymanie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy z winy pracodawcy bądź w okresie wypowiedzenia stosunku pracy: https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/70-projekty-wybrane-do_dofinansowania–poddzialanie-x-2-2/lista-projektow-rekomendowanych-Poddzialanie-X.2.2.pdf .

– Pośrednicy Finansowi w przypadku pożyczek na założenie działalności gospodarczej: https://rpo.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-lodzkie/ oraz http://www.larr.lodz.pl/ .

Pytanie 3. Czy muszę mieć wkład własny starając się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, w żadnym z dostępnych programów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego na ten cel. Własne środki angażujemy przy większych projektach, chociażby na rozwinięcie działalności gospodarczej. Poziom wkładu własnego w tych przypadkach zależy od programu z jakiego jest udzielane wsparcie oraz statusu przedsiębiorstwa.

Pytanie 4. O jakie kwoty mogę się ubiegać?

Maksymalna kwota, jaka jest możliwa do uzyskania to ok. 27 000,00 zł. Często w projektach wartość ta jest obniżana (szczególnie w tych realizowanych przez PUP-y) i może wynieść nawet 20 000,00 zł. Wysokość ta jest za każdym razem określona w Regulaminie uzyskania wsparcia przy danym projekcie.

Pytanie 5. Jeżeli już wcześniej otrzymałam dofinansowanie z UP to czy mogę obecnie starać się o dodatkowe środki?

O środki na działalność gospodarczą nie można ubiegać się wcześniej niż 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Jeżeli była ona finansowana ze środków Unii Europejskiej, wtedy musi minąć co najmniej 36 miesięcy. Po upływie tego czasu można starać się o dofinansowanie z innych instytucji niż Powiatowe Urzędy Pracy, które bez względu na to, jaki czas temu zamknęło się firmę, udzielają wsparcia tylko na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej.

Pytanie 6. Jakie warunki powinna spełniać osoba, która ubiega się o dofinansowanie (wiek, status)?

Warunki, jakie muszą spełniać osoby przystępujące do projektu, są z góry określone. Generalnie, wśród odbiorców wsparcia można wyróżnić dwie podstawowe grupy: osoby młode i osoby powyżej 29 roku życia.

Pierwsza z nich musi spełniać następujące warunki: być w wieku 18-29 lat, nie uczestniczyć w kształceniu, szkoleniu ze środków publicznych (w trybie dziennym), pozostawać bez zatrudnienia. W przypadku chęci wzięcia udziału w kursie / szkoleniu, w przeciwieństwie do ubiegania się o środki na działalność, nie jest wymagana rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Osoby powyżej 29 roku życia powinny pozostawać bierne zawodowo (bez zatrudnienia, na urlopie wychowawczym, emeryturze, nie będące rolnikami), a dodatkowo spełniać przynajmniej jedną
z następujących przesłanek:

– być kobietą,

– osobą z niepełnosprawnością,

– po 50 roku życia,

– długotrwale bezrobotną (min. 12 miesięcy),

– o niskich kwalifikacjach.

W przypadku innych grup, czyli osób starających się o wsparcie w formie zwrotnej (niskooprocentowane pożyczki), wystarczy być osobą dorosłą, zamieszkałą na terenie województwa łódzkiego.

Pytanie 7. Czy osoby niepełnosprawne mają inne warunki jeżeli ubiegają się o dofinansowanie?

Osoby niepełnosprawne są jedną z preferowanych grup przy ubieganiu się o dotację, gdyż znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a tym samym mają większą szansę na jej uzyskanie. Natomiast warunki i procedury składania wniosków o dofinansowanie nie różnią się w żaden sposób.

Pytanie 8. Jak wyglądają składki ZUS dla osób, które otwierają firmę z dofinansowania?

Jak wiadomo, płacenie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Nie może być ona niższa niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Początkujący przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki ZUS wynoszącej tylko 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ta stawka obowiązuje tylko przez 24 miesiące od dnia założenia pierwszej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż od 2018 roku minimalne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 2100 zł, właściciele nowych firm zapłacą składki od podstawy wynoszącej 630 zł (w przypadku standardowych składek jest to 2665,80 zł). Przedsiębiorstwa, które zostały utworzone dzięki dotacji unijnej funkcjonują zgodnie z prawem krajowym, także w zakresie składek ZUS, czy podatków.

Pytanie 9. Jak długo należy prowadzić działalność gospodarczą założoną dzięki dofinansowaniu?

Osoba, która założyła działalność gospodarczą jest zobowiązana utrzymać ją przez minimum 12 miesięcy.

Pytanie 10. Czy trzeba wykazywać określony przychód miesięczny?

Warunkiem otrzymania środków na jednorazową działalność gospodarczą jest zobowiązanie do prowadzenia jej przez rok. Nie trzeba wykazywać uzyskanych w tym czasie dochodów, wystarczy aby firma nadal była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pytanie 11. Czy przy prowadzenia firmy utworzonej z dofinansowania istnieje wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe jest przewidziane w projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, skierowanych do osób powyżej 29 roku życia. Jego wysokość wynosi ok. 1 200,00 – 2 000,00 zł i można je otrzymywać przez pół roku bądź rok od rozpoczęcia działalności.

Wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Pytanie 12. Jak wygląda kwestia poręczycieli? (weksel, poręczyciel) 

Nie ma z góry określonych form zabezpieczenia w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, czy też niskooprocentowanej pożyczki na ten cel. To realizatorzy projektów w dokumentacji rekrutacyjnej określają formę zabezpieczenia. I tak np. w zrealizowanym działaniu pn. „Łódzka Rewita”, uczestnik projektu  zobowiązany był złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie: weksla in blanco z poręczeniem wekslowym -1 lub 2 poręczycieli oraz z wypełnioną deklaracją wekslową – lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Dochód poręczyciela nie może być obciążony z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych lub innych tytułów.

Pytanie 13. W jakich miastach mogę starać się o dofinansowanie?

Projekty skierowane do mieszkańców województwa obejmują swoim działaniem zazwyczaj całe województwo. Aplikować o środki można zazwyczaj poprzez formularze rekrutacyjne online. Adresy biur projektów oraz miejsca realizacji np. szkoleń będą znane po wyłonieniu organizatorów (dla osób powyżej 29 roku życia będzie to wrzesień 2018). Dodatkowo o środki można się starać w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie całego województwa (w którym osoba jest zarejestrowana).

Pytanie 14. Czy w punktach informacyjnych mogę liczyć na pomoc z wypełnieniem wniosku?

Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie obejmują wypełniania dokumentacji na rzecz klienta przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich, także tej dotyczącej ubiegania się o jednorazową dotację na założenie firmy. Jednakże jeżeli klienci mają problemy z wypełnieniem części wniosku pracownicy służą pomocą w wyjaśnieniu wszelkich niejasności.

Pytanie 15. Gdzie znajdują się punkty informacyjne Funduszy Europejskich? W jakich godzinach są czynne?

W województwie łódzkim znajduje się pięć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łodzi, Sieradzu, Bełchatowie, Brzezinach i Łowiczu.

Dane teleadresowe i godziny otwarcia:

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi

90-101 Łódź
ul. Moniuszki 7/9
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu

98-200 Sieradz
ul. Kościuszki 6
tel.: 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 17,
Tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach

95-060 Brzeziny
Sienkiewicza 16,
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu

99-400 Łowicz

ul. Świętojańska 1,
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29

e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Wszystkie Punkty otwarte są od poniedziałku do piątku,

poniedziałki od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek od 8:00 do 16:00

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
w zakładce Punkty Informacyjne można znaleźć szczegółowe informacje.

https://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne

Pytanie 16. Do kiedy trwają konkursy? Kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek?

Konkursy ogłaszane są cyklicznie, aż do wyczerpania przeznaczonej na nie puli środków. Możliwość aplikowania o środki powinna być jeszcze do końca 2020 roku.

Pytanie 17. Czy mogę jednocześnie startować do dwóch konkursów?

Można wyrazić chęć udziału w dwóch projektach, natomiast jeżeli w ich rezultacie można uzyskać dofinansowanie na ten sam cel (np. założenie działalności gospodarczej lub jej rozwój w jednakowym zakresie), ostatecznie trzeba wybrać tylko jedną formę wsparcia. Nie może zajść tzw. „podwójne finansowanie” tego samego wydatku.

Pytanie 18. Jak długo oczekuje się na decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku?

Jest to kwestia indywidualna, która zależy od organizatora projektu. Jeżeli mówimy o wniosku dotyczącym podjęcia działalności gospodarczej, to cały proces od rekrutacji do założenia działalności trwa od ok. 3 do 6 miesięcy. W przypadku wniosku o kredyt bądź pożyczkę z Funduszy Europejskich, termin rozpatrywania wniosków jest stosunkowo krótszy i może wynieść nawet 2 tygodnie.

Pytanie 19. Czemu służy aplikacja ?

Aplikacja rpo.lodzkie jest skierowana do osób szukających dofinasowania np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, chcących  wziąć udział w szkoleniu albo w spotkaniu informacyjnym, zamierzających rozwinąć własne przedsiębiorstwo i innych. Zachęcamy do ściągnięcia bezpłatnej, prostej w obsłudze i intuicyjnej aplikacji na swój telefon.

Najpierw po zainstalowaniu aplikacji otrzymasz kilka pytań. Po wyborze kilku odpowiedzi otrzymasz informacje na temat możliwości otrzymania swojego projektu. Jest również możliwość dokonania subskrypcji informacji dotyczących konkursów oraz szkoleń prowadzonych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Uwaga – aplikacja nie daje wskazówek co do możliwości uzyskania środków w innych województwach.

Pytanie 20. Na jakich stronach www znajdę szczegółowe informacje a propos dofinansowań?

Te strony internetowe to przede wszystkim www.funduszeeuropejskie.gov.pl – strona ogólnopolska, gdzie znajdziemy informacje na temat wszystkich programów operacyjnych, naborów, dokumentów programowych oraz szkoleń. Jeżeli ktoś zainteresowany jest środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, warto jest zajrzeć na stronę www.rpo.lodzkie.pl . Dodatkowo, Ci którzy chcą założyć działalność gospodarczą na terenach wiejskich, lub chcą takową rozwinąć, mogą ubiegać się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wsparcia tego udzielają Lokalne Grupy działania. Są to instytucje gromadzące m.in. gminy z obszarów wiejskich. Ich listę znajdziemy pod adresem www.ksow.pl.

Jeżeli osoby nie mają możliwości otrzymania dotacji na założenie działalności, to mogą skorzystać
z Inicjatywy JEREMIE II. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, umożliwiająca przedsiębiorcom
i osobom, które rozpoczynają działalność gospodarczą skorzystanie z niskooprocentowanych pożyczek. Szczegóły są na stronie www.rpo.bgk.pl

Pytanie 21. Czy istnieje jakiś projekt dla mam? Jeżeli tak to jakie są warunki przystąpienia do niego?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie dla mam, opiekujących się dziećmi do lat 3. Projekty zakładają wsparcie w formie opieki nad dziećmi (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) oraz dodatkowo aktywizacji rodziców, którzy są nieaktywni zawodowo (tj. osoby na urlopie wychowawczym, bezrobotne, bierne zawodowo). Polega ona na zorganizowaniu dla nich kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, pośrednictwa pracy. Oddanie dziecka pod opiekę np. w żłobku jest całkowicie bezpłatne. Mamy pracujące i szukające miejsca dla dziecka w którymś z ww. placówek także mogą wziąć udział w projekcie. Lista instytucji, które realizują takie wsparcie jest dostępna pod adresami:

https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/345-wybr-do-dofin-10.1/lista-dofin.pdf

https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/142-wybr-do-dofin-10.1/lista-projektow.pdf

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2524-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3 – lista instytucji wybranych do dofinansowanie ukaże się w sierpniu br.

Pytanie 22. Czy organizowane są spotkania/dni informacyjne w danych punktach? 

Jeżeli tak, to kiedy?

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich organizuje bezpłatne spotkania informacyjne dla wielu grup odbiorców. Spotkania dotyczą różnej tematyki, np.:

– dotyczących aktualnych konkursów w ramach RPO WŁ 2014-2020,

– dofinansowań dla osób młodych (dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, staże, praktyki)

– możliwości wsparcia dla przedstawicieli MŚP dofinansowanie na szkolenia/kursy/studia podyplomowe dla pracowników MŚP

– wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego

– w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca prowadzimy spotkania informacyjne o różnej tematyce (przykładowo skierowane do NGO, przedsiębiorców, spotkania dla mam)

– wsparcia dla określonych grup odbiorców (np. dla osób 50 +, jst)

Sieć PIFE w woj. łódzkim organizuje również cyklicznie szkolenia z Ekspertem dotyczące np. rozliczania projektów i pomocy publicznej.

Tematyka spotkań jest różnorodna, a grupa odbiorców jest bardzo szeroka: osoby fizyczne, pracownicy przedsiębiorstw, jst, osoby młode, osoby 50+, organizacje pozarządowe, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualności na temat naszych spotkań można znaleźć na stronie rpo.lodzkie.pl w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach. Zapisać można się poprzez wypełnienie formularza online aktywnego przy informacji o danym spotkaniu.

 

Mamy nadzieję, że informacje te będą dla Was przydatne, w razie jakichkolwiek pytań dzwońcie lub osobiście udajcie się do Punktu Informacyjnego FE.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply